دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

حبیب مجیدی ذوالبنین

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استاد

^