دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : حبیب   مجیدی ذوالبنین

پست الکترونیکی : h-majidi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : سیکل سوم در فیزیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه فیزیک

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/12/01

حبیب مجیدی ذوالبنین

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استاد

^